Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

……………………  MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

 

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 Bu sözleşme, 17.06.2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işletmelerde yapacakları “İşletmede Mesleki Eğitim” esaslarını düzenlemek amacıyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, işveren ve öğrenci arasında imzalanır.

MADDE 2 İşletmede Mesleki Eğitim, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik takvimine göre planlanır ve Meslek Yüksekokulu ile protokolü bulunan işletmelerde yapılır.

MADDE 3 Üç nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir nüshası Meslek Yüksekokul Müdürlüğünde, bir nüshası işletmede, bir nüshası öğrencide bulunur.

SİGORTA, ÜCRET, İZİN VE DEVAM

MADDE 4 Öğrenciler, bu sözleşmenin akdedilmesiyle işletmelerde İşletmede Mesleki Eğitimine devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yaptırılır. İş yeri kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

MADDE 5 Öğrencinin herhangi bir nedenle İşletmede Mesleki Eğitimi bırakması ya da işletme ile ilişik kesmesi halinde SGK işlemlerinin yapılabilmesi için en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Meslek Yüksekokuluna bilgi verilmelidir.

MADDE 6 Öğrencilerin çalışma sürelerince 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri geçerlidir. İşveren, sözleşme süresi boyunca öğrencilere asgari ücretin en az % 30 ‘u kadar ücret öder. Öğrencilere üniversite tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 7 Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitimine en az %80’ine devam etmek zorundadırlar, hastalık ve acil durumların dışında devamsızlık yapamazlar. Devamsızlık durumlarında İş Yeri Sorumlusundan izin almak zorundadırlar. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda eğitici personel tarafından onaylı izin formu düzenlenir. Mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrencilerin ücretlerinin kesilmesi konusunda işletmeler yetkilidir.

DİSİPLİN VE BAŞARI DURUMU

MADDE 8 Öğrencilerin işletmelerde disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışlarda bulunmaları halinde, bu durum işletme tarafından Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Disiplin işlemi, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Sonuç, işletmeye yazılı olarak bildirilir.

MADDE 9 İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrencilerin başarı durumu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitimi Yönergesi hükümlerine ve Meslek Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu uygulama esaslarına göre belirlenir.

TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10 Eğitim yapılacak işletme ve eğitici personelin sorumlulukları:

 1. Öğrencilerin programa ve sağlığa uygun birimlerde İşletmede Mesleki Eğitim yapmalarını ve sürdürmelerini sağlamak, iş güvenliği eğitimleri vermek ve kişisel koruyucu donanımları sağlamak,
 2. Öğrencilerin devamlılığını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve devam çizelgesine işlemek,
 3. Öğrencinin yaptığı faaliyetleri, günlük faaliyet raporlarını denetlemek ve onaylamak, öğrenci için işletme değerlendirme formunu doldurmak, imzalamak ve sorumlu öğretim elemanına ulaştırmak,
 4. Devamsızlık, disiplin ve diğer hususlarda sorumlu öğretim elemanı ile iş birliği yapmak, öğrencinin işletmede karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak ve gerektiğinde üst yönetime ulaştırmak,
 5. Öğrencilerin teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerinin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak, Öğrencilere meslek yetkinliği ve disiplinini aktarmak.

MADDE 11 Sorumlu öğretim elemanının görev ve sorumlulukları;

 1. İşletmede Mesleki Eğitim faaliyetlerini ders planı ve akademik takvime uygun olarak yürütmek,
 2. İşletmede Mesleki Eğitim hakkında öğrencilere açıklayıcı bilgiler vermek, karşılaşılan sorunlar konusunda danışmanlık yapmak, varsa aksaklıklara çözüm sunmak,
 3. İşletme ve eğitici personel ile koordineli çalışmak, ilgili formları iletmek ve doldurulmasını sağlamak,
 4. İşletmeleri bizzat ziyaret ederek öğrenci devam durumunu izlemek, işletme ve öğrenci ile ilgili değerlendirme formlarını doldurmak, denetim formlarını Birim Komisyonuna sunmak,
 5. Her bir öğrenci için İşletmede Mesleki Eğitim kapsamındaki derslere ait değerlendirme notlarının otomasyon sistemine girişini sağlamak.

MADDE 12 İşletmede Mesleki eğitim yapan öğrencinin görev ve sorumlulukları;

 1. İşletmenin çalışma, disiplin ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 2. Verilen görevleri yapmak, her türlü alet, cihaz ve makineyi özenle kullanmak,
 3. İşletmeye ait özel bilgileri, ticari sır niteliği taşıyan bilgi, belge ve ürünleri üçüncü şahıslara iletmemek,
 4. İşletmede Mesleki Eğitime düzenli devam etmek, devamsızlık gerektirecek zorunlu hallerde işyeri sorumlusundan izin almak,
 5. Sendikal faaliyetlere katılmamak,
 6. İşletmede Mesleki Eğitimi öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli tüm evrak işlerini uygulama esaslarına uygun bir şekilde ve zamanında yapmak,
 7. Eğitim sırasında karşılaşılan sorunlardan işletmedeki eğitici personeli ve sorumlu öğretim elemanını haberdar etmek.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 13 Sözleşme mücbir sebeplerle,  öğrencinin işyerine karşı sorumluluklarını yerine getirmediğinde, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezası aldığı sürece veya çıkarma cezası alarak ilişiğinin kesilmesi durumunda feshedilir.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 14 İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrenciler hakkında bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 15 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik takvimine uygun olarak işletmede mesleki eğitimin başladığı ……/……/……… tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme, öğrencinin  İşletmede Mesleki Eğitimini tamamladığı ……/……/……… tarihine kadar geçerlidir.

MADDE 16 İşletmede Mesleki Eğitim başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitimlerini tamamlayıncaya kadar eğitimlerine devam ettirilirler. İşverenin değişmesi halinde yeni işveren aynı mesleği/üretimi sürdürüyorsa sözleşme, taraflarca kalan süre için imzalanarak devam ettirilir.

Bu sözleşme, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları “İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi” ve protokolüne ek olarak düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak kabul edilerek imzalanmıştır.

 

Tarih: ……/……../……

 

                            Öğrenci                                             İşletme Yetkilisi                            Sorumlu Öğretim Elemanı

                          Adı Soyadı                                             Adı Soyadı                                                    Adı Soyadı 

                              İmza                                                  Kaşe/ İmza                                                        İmza